انتشار اسامی نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان+اسامی داوطلبان حوزه انتخابیه گیلان

در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور, اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶ اعلام کرد:در اجرایی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه شورای نگهبان واجد شرایط قانونی می باشند بشرح زیر اعلام می گردد:

۶۳۵۰۱۹۰۲۱۷۳۲۴۹۲۵۳۷حجج اسلام و حضرات آیات احمد پروائی ریک ,سیدعلی حسینی اشکوری , حسین ردائی , رضا رمضانی ,مهدی رهنما,سید محمد صادق علم الهدی , زین العابدین قربانی نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه گیلان هستند.

حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمدتقیپورمحمدیسلطا نعلی
۲جوادحاجی زاده کلجاهیکاظم
۳محمدفیضیمحمد قلی
۴محسنمجتهد شبستریکاظم
۵علیملکوتیمسلم
۶هاشمهاشم زادهقربان

حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱عسکردیربازنوروز علی
۲عباسشاه رفعتیمحمد علی
۳میرعلی اکبرقریشیمیر محمدآقا

حوزه انتخابیه استان اردبیل

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدحسنعاملی کلخورانسید فیروزالدین
۲میرفخرالدینموسوی ننه کرانمیر محمد

حوزه انتخابیه استان اصفهان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱حمیدالهی دوستمحمود
۲عبدالامیرخطاطمهدی
۳حسن آقاشریعتی نیاسرآقا علی
۴سیدیوسفطباطبایی نژادحاج میرزاعلی
۵عبدالمحمودعبداللهیمحمد علی
۶محمدعمومیحسین
۷سیدمحمدعلیفقیهیسیدمصطفی
۸محسنفقیهی سرشکیاحمد
۹عبدالرسولقاسمی کجائیحسین علی
۱۰اصغرمتین پورغلامحسین
۱۱منصورمظاهری کرونیمحمد
۱۲مرتضیمقتداییآیت الله میرزامحمود
۱۳سیدابوالحسنمهدویسید بهاالدین
۱۴عبدالنبینمازیاحمد

حوزه انتخابیه استان البرز

.ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱حسینتاج آبادیعلی
۲علیرحمانی فردمحمد
۳صادقرزاقیمحمد مهدی
۴محسنکازرونعلیرضا
۵سید محمد علیمدرسی مصلیاقاجواد
۶سیدمحمدمهدیمیرباقریسید حسن

حوزه انتخابیه استان ایلام

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱مهدیخطیبیجلیل
۲سیدمحسنسعیدی گلپایگانیسید محمد رضا

حوزه انتخابیه استان بوشهر

.ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدهاشمحسینیسید محمد

حوزه انتخابیه استان تهران

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱عباسعلیاختریمحمد حسین
۲محسناسماعیلیعزیزالله
۳علیرضااعرافیمحمد ابراهیم
۴محمدآقاامامیمیرزا ابو تراب
۵سیدمحمدعلیامینعلینقی
۶محمدباقرباقریاسداله
۷سیدهاشمبطحائیعباس
۸محمدعلیتسخیریعلی اکبر
۹احمدجنتیهاشم
۱۰ابراهیمحاج امینی نجف آبادیحسین
۱۱محمدصادقحایریشیخ عبدالحسین
۱۲سیدهاشمحمیدیسیدابوالقاسم
۱۳حمیدحوالی شهریاریعزیزاله
۱۴قربانعلیدری نجف آبادیاسدالله
۱۵حسنروحانیاسدالله
۱۶محمدحسنزالیعبدالعلی
۱۷سیدمحمدسجادی عطاآبادیابوالحسن
۱۸نصرالهشاه آبادیمحمد علی
۱۹سیدحامدطاهریسید محمد
۲۰سید محمودعلویسیدرضا
۲۱غلامرضافیاضیاسداله
۲۲محسنقمیحسین
۲۳سید صادقمحمدی جزه ئیسید حسین علی
۲۴محمدمحمدی نیکاسمعیل
۲۵سیدمحمدرضامدرسی مصلیآقا جواد
۲۶تقیمصباحمرحوم باقر
۲۷غلامرضامصباحی مقدماسمعیل
۲۸محمدعلیموحدیحاج شیخ عباس
۲۹علیمؤمن پورعباس
۳۰سیدابوالفضلمیرمحمدیسید حسین
۳۱محمدرضاناصری کوچه بیوکمحمدرضا
۳۲اکبرهاشمی بهرمانیعلی
۳۳محمدیزدیحاج شیخ علی

حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری

 ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱علیرضااسلامیانعبدالحسین
۲محمدعلیخزاییلیعبداله
۳رضامختاری اسفیدواجانیامیر

حوزه انتخابیه استان خراسان جنوبی

 ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمدابراهیمربانی مهموییمحمدعلی
۲سیدابراهیمرییس الساداتیسید

حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیداحمدحسینیمیرزا عرب
۲سیدمجتبیحسینیسید جلیل
۳سیدمحمدسعیدی گلپایگانیسید محمد رضا
۴حسنعالمیرجبعلی
۵محمدمهدیعباسی آغویهادی
۶محمدهادیعبدخدائیغلامحسین
۷سیداحمدعلم الهدیسید علی
۸علیقربانیحسین
۹سیدمحمودمدنی بجستانیسید جواد
۱۰سیدمحمودهاشمی شاهرودیسیدمحمدعلی

حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱حبیب اللهمهمان نوازمرادعلی

حوزه انتخابیه استان خوزستان

 ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمدحسیناحمدیعلی اصغر
۲محسنحیدری ال کثیریعبید
۳سیدعلیشفیعیسید محمدرضا
۴عبدالکریمفرحانیبلاسم
۵علیفلاحیانعبداله
۶عباسکعبی نسبمحمد
۷سیدمحمدعلیموسویسیدمحمداقا

حوزه انتخابیه استان زنجان

 ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱عبدالهامیرخانینظامعلی
۲محمدحاجی ابوالقاسم دولابیمحمود
۳جوادمجتهدمحسن
۴اسمعیلنوریحسنعلی

حوزه انتخابیه استان سمنان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدمحمدشاه چراغآقا سید حسن

حوزه انتخابیه استان سیستان و بلوچستان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمدحسینبیاتیاردوان
۲علی احمدسلامیعلی محمد
۳عباسعلیسلیمانی اسبوکلاییعلیجان

حوزه انتخابیه استان فارس

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱اسدالهایمانیمحمد صادق
۲احمدبهشتیجانبابا
۳سیدعلی اصغردستغیبسید علی اکبر
۴علیشیخ موحدمحمدعلی
۵غلامعلیصفائیعلی
۶علیعدالتابوطالب
۷سیدمحمدفقیهسید هدایت اله
۸علی اکبرکلانتریغلامعباس

حوزه انتخابیه استان قزوین

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱علیاسلامیاحمد
۲مجیدتلخابیغضنفر
۳محمودرجبیغلامحسین

حوزه انتخابیه استان قم

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمددانش زادهعباس
۲میثمدوست محمدیحبیب اله
۳محمدفائزیعلی اکبر

حوزه انتخابیه استان کردستان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱انورآدمیرشید
۲اقبالبهمنیابراهیم
۳عبدالرحمانخداییمصطفی
۴فایقرستمیعبدالقادر

حوزه انتخابیه استان کرمان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمدبهرامی خوشکارحسین
۲سیداحمدخاتمیسید مهدی
۳احمدشیخ بهائیجواد
۴سیدجلیلصدرطباطباییسید احمد
۵امان الهعلیمرادیعبداله

حوزه انتخابیه استان کرمانشاه

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱محمودمحمدی عراقیجعفربهاالدین
۲علیرضامستشاریمرتضی
۳حسنممدوحیمحمد حسین
۴اماننریمانینریمان

حوزه انتخابیه استان کهگیلویه و بویراحمد

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدشرف الدینملک حسینیسید کرامت الله
۲سیدمحمدکاظمموسوی نسبموسی

حوزه انتخابیه استان گلستان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱حسینعلیسعدیمحمد سعید
۲عبدالهادیمرتضوی شاهرودیسید محمد
۳سیدکاظمنورمفیدیسید مهدی

حوزه انتخابیه استان گیلان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱احمدپروائی ریکقلی
۲سیدعلیحسینی اشکوریسید محمد
۳حسینردائیجمال
۴رضارمضانیعباس
۵مهدیرهنماحسن
۶سید محمد صادقعلم الهدیعبدالهادی
۷زین العابدینقربانیغلامحسن

حوزه انتخابیه استان لرستان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدمحمدنقیشاهرخیسید علینقی
۲احمدمبلغیماشاالله
۳هاشمنیازیغلامرضا

حوزه انتخابیه استان مازندران

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱صادقاردشیرلاریجانیهاشم
۲سیدصادقپیشنمازیسید مهدی
۳سیدرحیمتوکلسید تقی
۴علی اکبرسیفی کناریحاجی گل
۵نورالهطبرسیحسن
۶محمدحسنگلی شیردارعبدالحسین
۷علیمعلمیغلامحسین
۸اله وردیمقدسی فردحمزه

حوزه انتخابیه استان مرکزی

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱احمددانش زادهمحمد
۲کاظمسپاسی آشتیانیابوالفضل
۳احمدمحسنی گرکانیعلی اصغر
۴محسنمحمدی عراقیعطاالله
۵سید جوادموسویسید محمد تقی

حوزه انتخابیه استان هرمزگان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱غلامعلینعیم آبادیقدرت الله

حوزه انتخابیه استان همدان

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱علیرازینیمحمود آقا
۲حبیب اللهشعبانی موثقیعین اله
۳غیاث الدینطه محمدیعباسعلی
۴سیدمصطفیموسوی فرازسید اکبر

حوزه انتخابیه استان یزد

 ردیفنامنام خانوادگینام پدر
۱سیدروح الهصدرالساداتیسید مهدی
۲سید محمود رضامحصل همدانیسید عبد الوهاب
۳ابوالقاسموافیمحمود

 

Share