کتاب هم به دیوار مهربانی اضافه شد+عکس

صراط نوشت:گروهی از جوانان بهشهری در اقدامی تازه، به دیوار مهربانی شهر خود کتابخانه نیز اضافه کردند.در هفته های گذشته، جنبش دیوار مهربانی در شهرهای مختلف ایران به راه افتاده است و اکنون با ابتکاراتی مانند آنچه که برخی مردم بهشهر انجام داده اند، پیش می رود.

صراط نوشت:گروهی از جوانان بهشهری در اقدامی تازه، به دیوار مهربانی شهر خود کتابخانه نیز اضافه کردند.در هفته های گذشته، جنبش دیوار مهربانی در شهرهای مختلف ایران به راه افتاده است و اکنون با ابتکاراتی مانند آنچه که برخی مردم بهشهر انجام داده اند، پیش می رود.

۲۵۳۷۴۴_۷۶۳ ۲۵۳۷۴۵_۲۵۲
tel final1

Share