گزارش تصویری همایش «عاشورا با پیام بیدارگری رویاروی بیدادگری» در انزلی

همایش «عاشورا با پیام بیدارگری رویاروی بیدادگری» توسط مرکز فرهنگی و اجتماعی تدبیر فردای انزلی برگزار شد.

همایش «عاشورا با پیام بیدارگری رویاروی بیدادگری» توسط مرکز فرهنگی و اجتماعی تدبیر فردای انزلی برگزار شد.

Share