رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آستانه اشرفیه منصوب شد

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مظاهر زمانی معاون اسبق فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه منصوب شد. گفتنی است مظاهر زمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گذشته معاون فرهنگی این واحد دانشگاهی بوده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مظاهر زمانی معاون اسبق فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه منصوب شد.

zamaniگفتنی است مظاهر زمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در گذشته معاون فرهنگی این واحد دانشگاهی بوده است.

Share