عکس سلفی با سیل تنکابن !

بارش باران در روزهای گذشته باعث طغیان رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و جاری شدن سیل و آبگرفتگی شد.

بارش باران در روزهای گذشته باعث طغیان رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و جاری شدن سیل و آبگرفتگی شد.

۱۳۹۴۰۷۲۵۱۸۴۴۲۴۲۰۶۶۳۱۷۸۲۴

Share