حواشی تصویری جلسه پرحاشیه مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه مجلس طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه مجلس طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را بررسی کردند.

Share