تصویر منتشر نشده از ظریف و صالحی زیر سیمان

علیرضا صدیقی – روزنامه قانون /در حاشیه تهدید به مرگ صالحی توسط یکی از نمایندگان مجلس؛ تصویر منتشر نشده ای از ظریف و صالحی بعد از خشک شدن سیمان!

علیرضا صدیقی – روزنامه قانون /در حاشیه تهدید به مرگ صالحی توسط یکی از نمایندگان مجلس؛ تصویر منتشر نشده ای از ظریف و صالحی بعد از خشک شدن سیمان!

۱۵-۱۰-۱۲-۱۵۷۳۶۷۷

Share