تصاویر تجمع دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت در اعتراض به فاجعه منا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت در اعتراض به فاجعه منا تجمع کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا،دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت در اعتراض به فاجعه منا تجمع کردند.

۴۸۴۹۰ ۴۸۴۹۱ ۴۸۴۹۲ ۴۸۴۹۳ ۴۸۴۹۴ ۴۸۴۹۵ ۴۸۴۹۶ ۴۸۴۹۷ ۴۸۴۹۸ ۴۸۴۹۹

Share