تصاویری از برپایی ایستگاه صلواتی ایام محرم در رشت

برپایی ایستگاه های صلواتی یکی از سنت هایی که در در ایام محرم در جای جای شهر قابل مشاهده است.تصاویر زیر مربوط به ایستگاه صلواتی صیقلان رشت است.

برپایی ایستگاه های صلواتی یکی از سنت هایی که در در ایام محرم در جای جای شهر قابل مشاهده است.تصاویر زیر مربوط به ایستگاه صلواتی صیقلان رشت است.

telegramdintitled

Share