طنز/تجمع اعتراضی میلیون‌ها نفر از فلافل دوستان در اعتراض به حضور مک دونالد در ایران

احمد‌ رضا کاظمی – روزنامه قانون

احمد‌ رضا کاظمی – روزنامه قانون

۰۰۰۰۰۱

Share