قرارداد هسته ای که در دبستان امضا شد! +عکس

این روزها اینقدر بحث توافق هسته ای داغ شده که نه تنها به بحث روزمره مردم که به دغدغه بجه ها هم تبدیل شده است.

این روزها اینقدر بحث توافق هسته ای داغ شده که نه تنها به بحث روزمره مردم که به دغدغه بجه ها هم تبدیل شده است.

۵۱۳۲۷۸_۴۸۲

Share