تعیین ضرب العجل برای بهشتی شدن ملوان/بدیعی فر: ﺩایی ﻛﺎﺭ ما را راحت کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به آخرین مهلت پرداخت، مالک جدید ملوان تا چهارشنبه فرصت دارد تا نسبت به پرداخت الزامات مالکیت اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با توجه به آخرین مهلت پرداخت، مالک جدید ملوان تا چهارشنبه فرصت دارد تا نسبت به پرداخت الزامات مالکیت اقدام کند.
badieifar_0221ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ باشگاه ﻣﻠﻮاﻥ در خصوص آخرین وضعیت مالکیت این تیم اظهار کرد: ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺮﺩاﺧﺖ اﻟﺰاﻣﺎﺕ اﺯ ﺳﻮی ﻣﺎﻟک، ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭشنبه اﺳﺖ که ﺩﺭ صورت عدم اقدام مالک، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی متقاضی باشگاه ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭسی قرار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

محمدرضا بدیعی فر ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ اﺧﻴﺮ علی ﺩایی ﺩﺭباره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎلی و ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺑﺪهی ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ به عنوان ﺷﺮﻁ اﻭﻟﻴﻪ برای پذیرش مربی‌گری ملوان ﮔﻔﺖ: ﺁﻗﺎی ﺩایی ﻛﺎﺭ هیات مدیره ﺭا ﺭاﺣﺖ ﺗﺮ ﻛﺮﺩ زیرا اﻳﻦ ﻣﻮاﺭﺩ اﺯ ﺷﺮﻭﻁ اﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺕ باشگاه ﺑﺎ ﻣﺎﻟک ﺑﻮﺩه و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ اﺯ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮﺩﻥ دایی است.

ﺑﺪیعی ﻓﺮ اﻓﺰﻭﺩ: ﻣﺎﻟک جدید باید ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭼک تضمینی ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻭ یک ﻣﻴﻠﻴﺎﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ هیات ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ و ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭاﺭﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭسمی ﻭ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻭی ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

رییس شورای شهر انزلی با بیان اینکه تمامی موارد ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ اﺯ ﺳﻮی ﺩایی ﻧﻴﺰ مورد تاکید بوده گفت: آقای ﺩایی ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﻭی ﺩﺭ خصوص اﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩگی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺩﻭﻡ متقاضی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ برای ﻭاﺭﻳﺰ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑه حساب ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ اظهار کرد: هیات مدیره ﺁﻣﺎﺩگی دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪاﻡ اﺯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ، اﻟﺰاﻣﺎﺕ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭا ﺑﻪ ﻭی ﻭاﮔﺬاﺭ کند اما ﺗﺎ رمانی که ﭘﻮلی ﻭاﺭﻳﺰ ﻧﺸﻮﺩ نمی ﺗﻮاﻥ ﺑﺎ ﻗﻂﻌﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

/مهر

Share