تصاویر حضور ظریف در بالکن هتل کوبورگ

محمد جوادظریف وزیر امور خارجه ایران عصر یکشنبه از بالکن هتل کوبورگ با خبرنگاران صحبت کرد.

محمد جوادظریف وزیر امور خارجه ایران عصر یکشنبه از بالکن هتل کوبورگ با خبرنگاران صحبت کرد.
۴ ۲۹۰۰۴۰۸-۴۴۱۹۸۱۵۲۹۰۰۴۰۸-۴۴۱۹۸۰۸

Share