تصاویر بازدید رئیس منطقه آزاد جبل علی از منطقه آزاد انزلی

سلطان بن سلیم رئیس منطقه آزاد جبل علی دبی در رأس هیأت اقتصادی با همراهی مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

سلطان بن سلیم رئیس منطقه آزاد جبل علی دبی در رأس هیأت اقتصادی با همراهی مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

Share