تصاویری از بی‌ ام‌ دبلیو i8 تازه وارد به ایران

بی‌ام‌دبلیو i8 یکی از پیشرفترین خودروهای جهان است که تاکنون وارد بازار ایران شده است.

بی‌ام‌دبلیو i8 یکی از پیشرفترین خودروهای جهان است که تاکنون وارد بازار ایران شده است.
۱۵-۷-۵-۱۵۵۱۲image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e166 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۰۱۴image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۰۲۵image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۰۳۳image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۰۴۲image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۰۵۲image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16 ۱۵-۷-۵-۱۵۵۱۱۰image_fullsize_9d622943-dc0e-4d08-b801-ad0b5e16

Share