گفتگوی وایبری وزیر ارتباطات با آقای نماینده در مورد پهنای باند اینترنت

احمد رضا کاظمی-روزنامه قانون

احمد رضا کاظمی-روزنامه قانون
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

Share