طنز/ این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است!

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن شاه رجب در قطعه شعر طنزی با عنوان «ظریفیه» که در روزنامه قانون منتشر کرده، به توصیف وزیر امور خارجه پرداخته است. لازم به بیان نیست، که پیداست شریف است دارای کت و پیرهن و ساعت و کیف است! کی گفته که این آدم پرزور ضعیف است؟ او […]

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسن شاه رجب در قطعه شعر طنزی با عنوان «ظریفیه» که در روزنامه قانون منتشر کرده، به توصیف وزیر امور خارجه پرداخته است.

zarif-901000824_PhotoAلازم به بیان نیست، که پیداست شریف است
دارای کت و پیرهن و ساعت و کیف است!
کی گفته که این آدم پرزور ضعیف است؟
او که همه را یک تنه در رینگ حریف است
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

کارآمد و باتجربه و پخته ترین است
گم گرده میدان سیاسات همین است
با شخصیت و باادب و خوب و وزین است
اینها همه اش هیچ! نظیف است و عفیف است
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

شادابی و سرزندگی اش نیک عیان است
«چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟»
انگار پسرخاله کفاشچیان است!
چون مثل وی انگار زمینگیر لطیفه ست
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

در خاطرش ایام هدر شب شده دارد
معشوق گرفتار تبِ تب شده دارد
حمّام قوانین مصوب شده دارد
صابون به تنش خورده و جوینده لیف است
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

شاید بشود جان به لب او برسانیم
شاید بشود خاک رسش را بکشانیم
شاید بشود تحت فشارش بچلانیم
اما مگر او درخور اقدام سخیف است؟
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

سرباز وطن را که خدا خیر دهادش
باشد که شود تیزتر از تیز مدادش!
نابود شود هر که بکوشد به عنادش
این دیگر از آن بی وطنی های کثیف است
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

هشیاری او مایه‌ خوشحالی خلق است
او باعث این حال خوش و عالی خلق است
کارش سبب منفعت مالی خلق است
می لطفد و می گویدش انجام وظیفه ست
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

کاری که بنا شد به توافق برسانیم
باید به همه همّت خود را بنشانیم!
ما متحد و همدل و همفکر و زبانیم
از همدلی ماست که اوضاع ردیف است
این مرد ضخیم است، نگویید ظریف است

Share