سرخوشی صالحی در لوزان سوییس+تصاویر

در حاشیه چهارمین روز مذاکرات هسته ای در لوزان

در حاشیه چهارمین روز مذاکرات هسته ای در لوزان
۱۳۹۴۰۱۰۸۲۱۲۵۴۲۷۳۷۵۰۱۰۳۸۴ ۱۳۹۴۰۱۰۸۲۱۲۵۴۲۸۴۶۵۰۱۰۳۸۴ ۱۳۹۴۰۱۰۸۲۱۲۵۴۳۴۹۵۰۱۰۳۸۴ ۱۳۹۴۰۱۰۸۲۱۲۵۴۳۹۷۰۵۰۱۰۳۸۴۲۸۴۸۲۳۰-۴۲۶۷۱۷۷

Share