حال انزلی ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ;چرا ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ می‌آید ﻣﻴﺪاﻥ ﻣﺎﻻ نیاز به رنگ آمیزی دارد؟

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ﺭﻳﻴﺲ ﻛمیسیون ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ شورای شهر انزلی ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩ انزلی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰاﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻔﺖ : حال انزلی ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ﺭﻳﻴﺲ ﻛمیسیون ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ شورای شهر انزلی ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺁﺑﺎﺩ انزلی ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰاﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯﻱ ﺑﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﮔﻔﺖ : حال انزلی ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻧﺰﻟﻲ ﻓﻘﻄ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﮔﺬﺭی ﺑﺮاﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮاﻥ ﺑﻮده و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ اﻳﻦ ﺯﻧﮓ ﺧﻂﺮﻱ اﺳﺖ ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻮﻻﻥ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﭼﺎﺭﻩ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ahmadiG_8877_resizeاﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اﺯ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ یک ونیم ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﮔﻴﻼﻥ ﺩاﺷﺘﻪ اﻳﻢ اﻓﺰﻭﺩ :ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻬﻢ اﻧﺰﻟﻲ اﺯ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﮔﻴﻼﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺮﺩ و ﺑﺮاﻱ ﺗﻌﻂﻴﻼﺕ ﺁﻳﻨﺪه ﺑﺮاﻱ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ نمود تا گردشگر بیشتری را برای شهرستان جذب کرد.
ﻭﻱ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭ اﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ نیز خاطر نشان کرد: ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﺎﻱ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ و ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و اﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻱ مکتوب و دقیق اﺭاﻳﻪ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺖ .
ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎی نوروزی در شهرستان برای اﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ اظهار کرد : ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﺪاﺭﻳﻢ و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻏﺮﺽ ﻭﺭﺯﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ ﺭا ﺗﻛﺬﻳﺐ ﻣﻴﻜﻨﻢ اﻣﺎ ﺳﻮاﻝ ﺑﻨﺪﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ : ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻳﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻣﻴﺪاﻥ ﻣﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺩاﺭﺩ و ﺣﺘﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺑﺴﺘﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﺩ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﮕﻴﺮﺩ .
اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪﻱ ﻓﺮﺩ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ : ﺑﺎﺭﻫﺎ اﺯ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺭاﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۳ ﺑﻴﺶ اﺯ ۲۱۰۰۰ ﺗﻦ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ اﻣﺎ ﻛﺠﺎ ؟ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺎﺭﻱ ﺩاﺭﺩ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﺩ ؟ ﺁﻳﺎ اﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ؟ ﭼﺮا اﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎﻥ و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ؟
ﻭﻱ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺯ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ و اﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻨﮕﻠﻲ تاکید کرد : ﻛﺎﺭ اﻣﺮﻭﺯ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﻳﻚ کاﺭ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ و ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﻧﺴﻠﻬﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻮع ﺧﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎ ﻭاﺭﺙ این طبیعت و ﻫﻮاﻱ ﭘﺎﻙ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺁﻥ اﺳﺖ که زباله ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭا ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺮﻳﺰﻳﻢ و ﺩﺭﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼﺵ و ﻛﻮﺷﺶ ﺭا ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

وظیفه داریم محیط زیست خود را پاکیزه نگه داریم
IMG_8909_resizeشعبان جعفری عضو دیگر شورای شهر نیز با اشاره به اینکه در دین مبین اسلام نظافت نشانه ایمان است گفت : فراخوان برنامه امروز را می توان آشتی با محیط زیست نامید و همه ما وظیفه داریم محیط زیست خود را پاکیزه نگه داریم .
وی شغل رفتگری را با شرف ترین شغلها دانست و خاطر نشان کرد: یکی از اهداف برگزاری چنین برنامه هایی این است که با شریف ترین کارگران جامعه احساس همدردی کنیم و بگوییم شاید این شغل از نظر اداری درجایگاه پایینی باشد ولی باشرف ترین شغلهاست .
این عضو شورای اسلامی شهر بندرانزلی تاکید کرد :مسئولان شهری باید به وظایفی برایشان تعریف شده اهمیت داده و توجه بیشتری داشته باشند .
عضو کمیسیون گردشگری شورای شهر انزلی در ادامه با تاکید بر اینکه این برنامه ها نباید سالی یکبار اتفاق بیفتد خاطر نشان کرد : تداوم چنین برنامه هایی باعث می شود این فرهنگ سازی در بین مردم نهادینه شده و البته انتظار ما از مردم نیز این است که محیط اطراف را پاکیزه نگه دارند ، چرا که انزلی شهری پاکیزه است و ما نباید به دست خودمان شهر را کثیف کنیم .
شعبان جعفری با اشاره به اینکه از وضع محیط زیست انزلی رضایت کافی ندارد و قایل قبول نیست گفت: ما نتوانستیم آن چیزی را که توقع شورای شهر بعنوان نمایندگان شهروندان انزلی بود فراهم کنیم و باید اعتراف کنم از برآوردن حداقل انتظارها نیز عاجز بوده ایم .
وی با تاکید براینکه فعالیت شورا عملیاتی نیست اظهار کرد :وظیفه ذاتی شورا نظارت بر عملکرد حوزه مدیریت شهری بوده و باید به عرض برسانم ما در بخش بهداشت عمومی شهر عملکرد ضعیفی داشته ایم ، البته درست است که آسفالت جاده ها و رنگ آمیزی جدول ها و سایر کارها از عملکردهای مثبت شهرداری تلقی می شود اما تاکید بنده بر این است که حفظ و نظافت محیط زیست و علی الخصوص خدمات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
عضو کمیسیون گردشگری شورای شهر انزلی در خصوص انتظارش از مردم و مسئولان نیز گفت : از مردم درخواست دارم نهایت همکاری را با مسئولان مربوطه داشته باشند و با قرار دادن زباله ها در مکانهای تعریف شده و در زمانی مشخص ،کمال همکاری و مساعدت را داشته باشند و از شهردار محترم نیز میخواهم نظارت بیشتری بر عملکرد بخش های خصوصی که به آنها کار واگذار کرده اند داشته باشد و فقط درجهت رفع مسئولیت و انتقال وظایف به بخش خصوصی عمل نکند.

Share