پرستاران متناسب با خدمتی که ارایه می دهند حقوق می گیرند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر سید حسن هاشمی مبنی بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد بر چه اساسی اعمال خواهد دشد، افزود: بر اساس قانون جدید، هر کسی که خدمت بیشتری ارائه کند، دریافتی بیشتری خواهد داشت و ما معتقدیم که پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز درمانی، به عدالت نزدیک است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،وزیر بهداشت، پرداخت مبتنی بر عملکرد را نزدیک به عدالت دانست و گفت: کارانه گروه های پزشکی از جمله پرستاران، متناسب با وقت و کارآیی آنها پرداخت می شود.hashemi

دکتر سید حسن هاشمی  مبنی بر اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد بر چه اساسی اعمال خواهد دشد، افزود: بر اساس قانون جدید، هر کسی که خدمت بیشتری ارائه کند، دریافتی بیشتری خواهد داشت و ما معتقدیم که پرداخت مبتنی بر عملکرد در مراکز درمانی، به عدالت نزدیک است.

وی با عنوان این مطلب که اجرای آزمایشی پرداخت مبتنی بر عملکرد در تعدادی از بیمارستان ها آغاز شده است، ادامه داد: ظرف ۶ ماه آینده و پس از ارزیابی آن، اجرای قانون پرداخت مبتنی بر عملکرد سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: پرداخت کارانه ها به گروه های پزشکی، از محل درآمد بیمارستان و پزشکان انجام می شود.

به گفته هاشمی، پرداخت مبتنی بر عملکرد به گروه های پزشکی از جمله پرستاران، قطعی خواهد بود./مهر

Share