گزارش ارزیابی پروژه بندر کیاشهر در پارک بوجاق تایید نشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون سازمان محیط زیست درباره اجرای طرح گردشگری در آشوراده گفت: هر فعالیتی که در آشوراده می خواهد اتفاق بیفتد می بایست مراحل ارزیابی زیست محیطی را طی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون سازمان محیط زیست درباره اجرای طرح گردشگری در آشوراده گفت: هر فعالیتی که در آشوراده می خواهد اتفاق بیفتد IMG11363216می بایست مراحل ارزیابی زیست محیطی را طی کند.

وی با اشاره به اینکه در کل دنیا هر پروژه گردشگری که می خواهد اجرا شود قالب ارزیابی را می گیرد، گفت: در مورد آشوراده نیز فرآیند ارزیابی الزامی است و قبل از ارائه این گزارش اجازه فعالیت ندارد.

متصدی توضیح داد: در ارزیابی اثرات زیست محیطی ابتدا وضعیت محیط بررسی، وضعیت پروژه پیشنهادی با جزییات مشخص ، اثرات زیست محیطی ، اقتصادی و فرهنگی پروژه تعیین می شود و اثرات منفی و اثرات مثبت پروژه ارزیابی می شود.

گزارش ارزیابی پروژه بندر کیاشهر در پارک بوجاق تایید نشد

وی , بندر تجاری کیاشهر در پارک ملی بوجاق با داشتن مصوبه هیات دولت را یکی از پروژه های که در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست مردود شده است، عنوان کرد و گفت: برای سازمان حفاظت محیط زیست آشوراده با پارک ملی بوجاق فرقی نمی کند؛ اگر هر طرحی نتواند گزارش ارزیابی زیست محیطی را پاس کند رد می شود برای سازمان حفاظت محیط زیست مهم نیست طرح گردشگری یا راه اندازی نیروگاه و غیره باشد .
/مهر

Share