تمرکز بر پرداخت نقدی و غیرنقدی/عقب ماندگی در اصلاح قیمت حاملهای انرژی دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تمرکز دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری بر پرداخت نقدی و غیرنقدی بود، توضیح داد که از ۱۷ درصد سهمی که از درآمدهای حاصل شده برای تولید پیش بینی شده بود، تنها ۰.۶۶ درصد محقق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تمرکز دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری بر پرداخت نقدی و غیرنقدی بود، توضیح داد که از ۱۷ درصد سهمی که از درآمدهای حاصل شده برای تولید پیش بینی شده بود، تنها ۰.۶۶ درصد محقق شد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با بیان آمار و ارقام دقیق، “چگونگی نگاه قانون به منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳”، “میزان درآمد و هزینه کردی که دولت باید بر اساس قانون در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری میداشت” و همچنین “عملکرد دولت در ۹ ماهه فروردین تا انتهای آذر براساس درآمدهایی که کسب کرده” را توضیح داد.

 **پیش بینی قانون در هدفمندی، برای سال ۹۳ چه بود؟

jafarنماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون باید منابع درآمدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۳ به میزان ۵۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باشد که از دو منبع قابل حصول بود؛ نخست اصلاح قیمت حاملهای انرژی به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان و دیگری، ۱۱ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مربوط به اصلاح قیمتهای نان.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، درآمد حاصله باید در چهار بخش هزینه میشد که عبارتند از: تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان، درمان و سلامت ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، پرداخت نقدی و غیرنقدی و تامین اجتماعی و غیره ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بیمه بیکاری ۲ هزار میلیارد تومان.

 **دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ باید چه درآمدی از هدفمندی میداشت؟ چگونه هزینه میکرد؟

جعفرزاده ایمن آبادی توضیح داد: اگر دولت متناسب با برنامه پیش حرکت میکرد، انتظار میرفت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۳ بتواند ۴۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان کسب کند یعنی ۳۶هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و ۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان از اصلاح قیمت نان؛ ولی تنها توانست در مجموع حدود ۳۴ هزار و ۴۹۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان به دست آورد. درواقع دولت نتوانست متناسب با برنامه حرکت کند و از آن عقب بود.

درآمد دولت از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، ۷۳ درصد مقدار پیش بینی شده

جعفرزاده بیان کرد: در اصلاح قیمت حاملهای انرژی که باید ۳۶ هزار میلیارد تومان کسب درآمد میداشت، ۲۶ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان درآمد کسب کرد؛ یعنی ۷۳/۷ درصد مقدار پیش بینی شده.

وی ادامه داد: ازیارانه نان باید ۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان درآمد میداشت ولی تنها توانست ۷ هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان کسب کند یعنی در این بخش نیز ۹۳/۶ درصد پیشرفت داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در هیچکدام از این دو بخش، نتوانست در ۹ ماهه بر اساس قانون عمل کند، گفت: دولت در اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی، حدود ۲۶ درصد از قانون عقب است.

تاکنون فقط ۲۲۵ میلیارد تومان از ۱۰ هزار میلیارد تومان قانونی، سهم تولید شد

وی با اشاره به هزینه کرد منابع حاصله، افزود: از میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان کل سال برای سهم تولید که سهمیه ۹ ماهه آن معادل ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، دولت تنها ۲۲۵ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داد؛ یعنی فقط ۳ درصد از میزان پیش بینی شده قانونی به تولید کمک کرد.

جعفرزاده بیان کرد: در درمان نیز از ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کل سال ۹۳ که میزان آن در ۹ ماهه معادل ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان میشد، فقط ۲ هزار و ۸۰ میلیارد تومان پرداخت شد؛ یعنی بیشتر از ۵۸ درصد پیشرفت نداشت.

۹۹درصد بخش یارانه نقدی و غیرنقدی محقق شده است

وی توضیح داد: در پرداخت نقدی، از ۴۲ هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان سهم کل که میزان آن در ۹ ماهه معادل ۳۱ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان بود، ۳۱ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان داده شد و در اینجا حدود ۹۲ درصد به وعده خود عمل کرده است اما تاکید میشود که پیش بینی قانون برای پرداخت نقدی، غیرنقدی و تامین اجتماعی بود ولی دولت فقط پرداخت نقدی داشت.

این نماینده مجلس ادامه داد: در پرداخت بیمه بیکاری به جوانان که ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و سهم ۹ ماهه آن ۱۵۰۰ میلیارد تومان میشد، فقط ۴۴۰ میلیارد تومان داده شد و در این بخش فقط حدود ۳۰ درصد توانست به قانون عمل کند.

 **دولت درآمدهای حاصله از هدفمندی را چگونه هزینه کرد؟

از ۱۷ درصد سهم تولید، ۰.۶۶ درصد محقق شد

وی در بخش دیگری از توضیحات خود درباره اینکه دولت چگونه درآمد حاصله خود از هدفمندی را تقسیم کرد، گفت: دولت باید از درآمد حاصله خود از هدفمندی، حدود ۱۷ درصد را به تولید تخصیص می داد در حالیکه در ۹ ماهه ابتدایی سال، کمتر از یک درصد و در واقع ۰.۶۶ درصد به تولید تخصیص داد.

جعفرزاده ادامه داد: از صددرصد پولی که در سال ۹۳ به دست می آمد، باید ۸/۱ درصد به سمت حوزه درمان برود ولی در ۹ ماه اول سال ۶/۱ درصد به سوی آن روانه شد.

تمرکز دولت بر پرداخت نقدی و غیرنقدی بود

وی گفت: دولت مجاز نبود بیشتر از ۷۱/۷ درصد به حوزه پرداخت نقدی و غیرنقدی و تامین اجتماعی بدهد ولی در ۹ ماهه اول، ۹۲ درصد اعتبارات حاصله را به این ردیف تخصیص داد و در بیمه بیکاری نیز باید۳/۳۷ درصد تخصیص میداد ولی تنها ۱/۲۸ اختصاص داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت تمرکز خود در تقسیم درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها را بر پرداخت نقدی و غیرنقدی گذاشته است، گزارش خود را اینگونه جمع بندی کرد که ۹۹ درصد منابع هدفمندی در ۹ ماهه اول سال جاری صرفا مصروف پرداخت نقدی به جامعه شده است./خانه ملت

Share