تصاویر آیین تشییع و تدفین رهبر صابئین مندایی ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «یشا اِد اَما گنزابرا جبار چحیلی طاووسی» معروف به شیخ جبار طاووسی، رهبر صابئین مندائی ایران، دوشنبه در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «یشا اِد اَما گنزابرا جبار چحیلی طاووسی» معروف به شیخ جبار طاووسی، رهبر صابئین مندائی ایران، دوشنبه در اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

Share