کتک کاری عضو شورای یکی از روستاهای سنگر کاسه صبر اعضای شورا و دهیار را لبریز کرد

کتک کاری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، پس از کتک کاری عضو پرحاشیه شورای یکی از روستاها بخش سنگر دو عضو دیگر شورا و دهیار این روستا استعفا نامه خود را تقدیم بخشدار سنگر نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از سنگرما، پس ازکتک کاری عضو پرحاشیه شورای یکی از روستاها بخش سنگر دو عضو دیگر شورا و دهیار این روستا استعفا نامه خود را تقدیم بخشدار سنگر نمودند.

کتک کاریاین عضو شورا که قبل از این هم سابقه درگیری با رئیس شورای محل و ایجاد تنش را در سابقه خود دارد، این بار به خاطر نصب سطل زباله در روستا با پیمانکار آن درگیر می شود که کار به نزاع، درگیری و ضرب و شتم می رسد.

دو عضو دیگر شورا و دهیار این روستا که در دوره جدید خدمات ارزنده ای مانندگاز رسانی به مردم این روستا ارائه کرده بودند، به خاطر حاشیه سازی و کار شکنی این عضو استعفای خود را کتباً تقدیم بخشدار سنگر نمودند.

Share