تصاویر میدانی از مزارع ملاح واقع در شمال غربی حلب

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مزارح ملاح یکی از راههای تکمیل محاصره ی حلب است . در حال حاضر نواحی شرقی این منطقه در دستان ارتش و رزمندگان خط مقاومت است ؛ نبردهای خانه به خانه همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مزارح ملاح یکی از راههای تکمیل محاصره ی حلب است . در حال حاضر نواحی شرقی این منطقه در دستان ارتش و رزمندگان خط مقاومت است ؛ نبردهای خانه به خانه همچنان ادامه دارد.

۱۰۸۴۶۴۹۷_۴۱۱۲۴۷۴۳۵۶۹۱۸۳۶_۸۱۰۷۶۰۳۰۸۵۰۹۵۸۸۰۶۳۷_n

۱۴۵۳۴۷۱_۴۱۱۲۴۷۳۶۹۰۲۵۱۷۶_۴۱۵۸۲۹۳۶۶۶۶۱۳۲۱۵۷۸۷_n

۱۴۵۳۴۷۱_۴۱۱۲۴۷۳۸۲۳۵۸۵۰۸_۶۲۴۲۶۶۳۷۰۴۴۴۶۴۵۹۹۸۷_n

۱۰۸۵۷۹۰۴_۴۱۱۲۴۷۳۹۹۰۲۵۱۷۳_۳۷۴۱۳۵۱۸۸۲۱۲۱۷۰۸۱۱۱_n

۱۴۷۶۰۴۵_۴۱۱۲۴۸۰۷۹۰۲۵۱۰۵_۲۰۴۶۹۱۸۸۷۳۵۲۹۲۱۶۷۱۰_n

۱۰۳۹۲۴۹۸_۴۱۱۲۴۷۵۵۲۳۵۸۴۹۱_۸۷۲۶۵۶۴۰۰۳۰۲۵۱۸۸۱۳۱_n

۱۰۴۰۶۳۶۶_۴۱۱۲۴۷۷۰۵۶۹۱۸۰۹_۴۱۸۱۵۶۳۷۴۱۱۳۷۶۷۹۶۲۵_n

۱۰۴۲۲۹۲۸_۴۱۱۲۴۷۵۸۵۶۹۱۸۲۱_۴۰۹۵۷۷۹۴۱۴۲۹۴۴۸۸۳۳۹_n

۱۰۵۵۶۳۶۳_۴۱۱۲۴۸۰۲۲۳۵۸۴۴۴_۵۸۲۸۱۱۸۳۰۷۲۵۳۱۵۰۲۱۲_n

۱۰۶۸۹۶۶۲_۴۱۱۲۴۷۸۸۹۰۲۵۱۲۴_۱۶۸۷۵۲۴۱۸۰۶۵۴۰۸۱۳۶_n

۱۰۸۰۶۴۰۳_۴۱۱۲۴۷۵۱۵۶۹۱۸۲۸_۲۸۲۰۳۹۴۵۸۱۷۶۱۷۸۷۲۹۱_n

۱۰۸۰۶۴۰۳_۴۱۱۲۴۷۵۶۹۰۲۵۱۵۶_۶۸۵۰۵۸۹۷۹۴۹۶۲۹۴۳۰۵۳_n

۱۰۸۵۰۳۰۱_۴۱۱۲۴۷۸۷۲۳۵۸۴۵۹_۸۵۵۱۴۷۴۷۵۴۳۱۱۴۵۹۵۹_n

۱۰۸۵۷۸۳۲_۴۱۱۲۴۷۴۸۲۳۵۸۴۹۸_۳۱۰۰۸۳۹۴۰۳۷۵۴۰۸۲۷۱۵_n

Share