برگزاری نشست با استاندار جهت پیگیری مطالبات شهرداری از ادارات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شیرزاد افزود : از استاندار محترم گیلان انتظار می رود همان گونه که پرداخت نکردن عوارض آموزش و پرورش توسط شهرداری را پی گیری می نمایند ، درخصوص مطالباتی که شهرداری چندین سال برای دریافت آن از ادارات استان پیش قدم می شود اما هیچ جوابی دریافت نمی کند نیز اقدام فرمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مراسم رونمایی رسمی از پوسته جدید پرتال شهرداری رشت با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت برگزار شد.

npmفاطمه شیرزاد عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت گفت : مدیران شهرداری به عنوان مشاورین امین می توانند تصمیمات مناسبی بگیرند ، علی رغم تلاش های وافر در حوزه عمرانی هنوز نتوانستیم جوابگوی مناسبی برای شهروندان باشیم.
وی افزود : تشکیل کمیته مطالبات به منظور پی گیری وصولی ها جهت درآمدزایی شهرداری از سایر ادارات تاکنون نتوانسته خوب عمل نماید و می بایست در این خصوص اقدامات مناسبی صورت پذیرد ، بهره گیری از اهرم های تشویقی و تنبیهی برای وصول مطالبات توسط اعضای این کمیته می تواند موثر واقع گردد.
شیرزاد در ادامه پوسته جدید پرتال شهرداری را یک گام مثبت بر شمرد و شفاف سازی درخصوص درآمدها و هزینه ها و اطلاع رسانی این موضوع در پرتال را خوستار شد.
وی با اشاره به فرمایشات استاندار گیلان درخصوص پرداخت نکردن سهم عوارض آموزش و پرورش توسط شهرداری ها ، از استاندار محترم خواست تا به عنوان مدیر ارشد استان ، ادارات را موظف نماید تا مطالبات شهرداری را نیز پرداخت نمایند و در این خصوص برگزاری نشستی مشترک با حضور شخص ایشان در جلسه شورای معاونین شهرداری و ارائه گزارش توسط هر یک از معاونین شهرداری را ضروری دانست.
شیرزاد افزود : از استاندار محترم گیلان انتظار می رود همان گونه که پرداخت نکردن عوارض آموزش و پرورش توسط شهرداری را پی گیری می نمایند ، درخصوص مطالباتی که شهرداری چندین سال برای دریافت آن از ادارات استان پیش قدم می شود اما هیچ جوابی دریافت نمی کند نیز اقدام فرمایند.

نیکومنش رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت نیز ضمن تشکر از ایجاد پوسته جدید پرتال شهرداری رشت گفت : اینگونه اقدامات باید تداوم یابد.
وی افزود : یکی از مشکلات شهرداری پراکندگی حوزه های مدیریتی است ، باید تدبیری جهت ساماندهی و تمرکز انجام شود تا نظارت بهتری انجام شود. نیکومنش تصریح نمود : زمان قضاوت می کند نه زبان ، باید در زمان سرپرست شهرداری اتفاقات ماندگار و مناسبی محقق گردد ، با توجه به وضعیت مالی شهرداری باید بدون آزمون و خطا تصمیمات مناسب اتخاذ گردد .

Share