از «بازجو برو گم شو» تا «فتنه گر عاشورا محاکمه باید گردد»+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همایش ۱۸۱۱ روز مطالبه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین شریعتمداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا همایش ۱۸۱۱ روز مطالبه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین شریعتمداری برگزار شد.

همایش 1811 روز مطالبه در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با سخنرانی حسین شریعتمداری برگزار شد. ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۵۰۱۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۱۰۴۵۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۱۳۲۹۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۱۶۱۱۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۱۷۵۳۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۲۰۴۶۹_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۲۴۹۱۵_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۲۹۶۷۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۳۱۱۴۰_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۳۴۱۹۷_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۳۵۷۲۶_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۳۸۸۶۲_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۴۲۲۳۱_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۴۶۸۶۴_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۴۸۳۹۳_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۵۳۹۷۸_PhotoL ۱۳۹۳۰۹۲۴۱۷۳۱۵۵۴۷۶_PhotoL۱۴۱۸۶۵۸۹۷۶۴۶۹_hamidreza dastjerdi -2۱۴۱۸۶۵۸۹۷۸۳۸۷_hamidreza dastjerdi -13

Share