راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان های گیلان+تصاویر

لنگرود

لنگرود

املش

املش

املش

املش

املش

املش

انزلی

انزلی

انزلی

انزلی

لنگرود

لنگرود

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

لاهیجان

رودبار

رودبار

رودبار

رودبار

رودبار

رودبار

رودبار

رودبار

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

سیاهکل

فومن

فومن

فومن

فومن

فومن(بهجت نیوز)

فومن(بهجت نیوز)

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

رودسر

رودسر

انزلی

انزلی

رودسر

رودسر

IMG_1389_wm

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه

رودسر

رودسر

انزلی

انزلی

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

صومعه سرا

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

خمام

شفت

شفت

شفت

شفت

شفت

شفت

لنگرود

لنگرود

IF

لنگرود

لنگرود

Share