گزارش تصویری مراسم سوگواری حضرت علی(ع) – هیت روضات الحسین رشت

IMG_0413 IMG_0416 IMG_0417 IMG_0423 IMG_0425 IMG_0430 IMG_0443 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0451 IMG_0454 IMG_0458 IMG_0460 IMG_0461 IMG_0463 IMG_0468 IMG_0470 IMG_0474 IMG_0478 IMG_0482 IMG_0484 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0492 IMG_0494 IMG_0501 IMG_0507 IMG_0511 IMG_0516 IMG_0524 IMG_0530 IMG_0549 IMG_0551 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0566 IMG_0569 IMG_0579 IMG_0581 IMG_0585 IMG_0588

Share