نگاه آماری به کنکور سراسری سال ۱۳۹۳در استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آزمون سراسری سال ۹۳ همزمان با سراسرکشور در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیر ماه سالجاری در ۱۲ شهر استان گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آزمون سراسری سال ۹۳ همزمان با سراسرکشور در روزهای پنجم، ششم و هفتم تیر ماه سالجاری در ۱۲ شهر استان گیلان برگزار شد.

8095IMG_0621تعداد کل داوطلبان استان ۳۲۹۷۴ نفر مشتمل بر ۲۱۴۹۷ نفر زن و ۱۱۴۷۷ نفر مرد بوده که در پنج گروه آزمایشی به رقابت پرداختند که تعداد شرکت کنند گان در گروه های آزمایشی پنجگانه به ترتیب گروه آزمایشی ریاضی و فنی با ۵۹۶۱ نفر داوطلب شامل ۲۴۰۹ نفر زن و ۳۵۵۲ نفر مرد ( ۳۲.۲% زن و ۶۷.۸ % مرد)، گروه آزمایشی علوم تجربی با ۱۴۰۸۱ نفر داوطلب داوطلب شامل ۱۰۱۵۵ نفر زن و ۳۶۲۹ نفر مرد( ۷۴.۲% زن و ۲۵.۸%مرد)، گروه آزمایشی علوم انسانی با ۸۴۴۲ نفر داوطلب شامل ۵۷۹۴ نفر زن و ۲۶۵۰ نفر مرد( ۵۴.۳% زن و ۴۵.۷% مرد)، گروه آزمایشی هنر با ۱۱۶۳ داوطلب شامل ۸۲۴ نفر زن و ۳۳۹ نفر مرد ( ۷۶% زن و ۲۴ % مرد)، گروه آزمایشی زبان های خارجی با ۳۳۲۵ نفر داوطلب شامل ۲۳۱۵ نفر زن و ۱۰۱۰ نفر مرد(۶۸ % زن و ۳۲% مرد) بوده اند.

کمترین تعداد داوطلبین متعلق به شهرستان آستانه اشرفیه با ۹۶۰داوطلب ( حدود ۳% کل داوطلبان استان) و بیشترین داوطلبان نیز متعلق به شهرستان رشت با ۱۳۶۶۴ داوطلب(حدود ۴۱% کل داوطلبان استان ) بود.

هر چند در مقایسه با سال۱۳۹۲ افزایش جمعیتی بالغ بر۸ درصد نسبت به داوطلبان سال ۹۳ مشاهده می شود ولی سیرنزولی ۴۵ درصدی جمعیت داوطلبان آزمون سراسری کارشناسی طی ده سال اخیر، کاهش شدید متقاضیان ورود به دانشگاه ها را نشان می دهد.

جدول

منبع:روابط عمومی دانشگاه گیلان

Share