قانون زمانی برای حذف دهک‌های پر درآمد تعیین نکرده است

بنده به عنوان مسئول برنامه ریزی کشور با آگاهی عرض می کنم به هیچ وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت در حال شناسایی اقشار پردرآمد بوده و قانون نیز زمانی را برای حذف این دهک ها را تعیین نکرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت در حال شناسایی اقشار پردرآمد بوده و قانون نیز زمانی را برای حذف این دهک ها را تعیین نکرده است.

dr- nobakht (25)محمد باقر نوبخت ضمن رد برخی اظهارات مبنی بر غیر قانونی بودن پرداخت یارانه به تمام دهک‌ها، گفت: اکنون برای مصارف اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در تبصره ۲۱، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت ها و ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از ردیف های بودجه تعیین شده که دولت می تواند برای هدفمندی یارانه ها از آن استفاده کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: تاکنون نیز ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه استفاده شده که طبق مصوبه مجلس، بخشی از آن از بودجه عمومی و بخش دیگر نیز از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است و آنچه اجرا می شود دقیقا مر قانون است.

وی تصریح کرد: همچنین دولت هم اکنون در حال شناسایی اقشار پردرآمد بوده و برای حذف آنها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

نوبخت در رابطه با زمان حذف افراد پر درآمد از دریافت یارانه نقدی گفت: در تبصره ۲۱ قانون هیچ زمانی در این رابطه تعیین نشده و بند «و» این تبصره تصریح دارد یارانه نقدی باید به خانواده‌های متقاضی نیازمند که این مسئله را اعلام نموده و ثبت‌نام کرده‌اند پرداخت کند وهیچ کدام از این موارد مقید محدودیت زمانی در قانون نیست و دولت باید نسب به شناسایی این دهک ها اقدام کند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: اقدام دولت، مطابق مصوبه آیین نامه اجرایی در هیات وزیران بوده و آنچه اجرا می شود دقیقا همان قانون است.

خانه ملت/

Share