سرعت گیر غیراصولی خانواده ای را در لوشان داغدار کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عدم رعایت قوانین مرتبط با کاهنده سرعت همانند عدم ارتفاع مناسب سرعت گیر، غیر کارشناسی بودن محل نصب سرعت گیر و عدم رنگ آمیزی و نصب تابلوی هشدار دهنده گاها موجب تصادفات جرحی و فوتی می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از زیتون خبر، دبیرخانه شورای ترافیک در اجرای قانون اقدام به تنظیم و آماده نمودن دستورالعملی برای احداث سرعت گیرها در معابر شهری نموده است که پس از ابلاغ و پس از تصویب شورای ترافیک استان و شهرستان کلیه شهرداریها ملزم به انجام و بکارگیری آن شده اند که بدین شرح است:

– ابرتفاع سرعتگیر بر اساس دستورالعمل شورای ترافیک کشور می تواندبین ۵ تا ۱۰ سانتیمتر باشد.

ـ نصب دو عدد تابلو کاهش سرعت و فاصله تا سرعتگیر(که فاصله تا سرعتگیر بر اساس تعریف نوع جاده معین می گردد).

ـ استقرار سرعتگیر و نصب تابلو می بایست در مکانهایی نصب واحداث گردد که دارای دید کافی برای راننده باشد.

ـ رنگ آمیز بودن سرعتگیر و وجود دو خط عرضی قبل از سرعتگیر.

اگر چهار بند فوق را یک اصل قرار دهیم کدامیک از سرعت گیرهای شهرستان تابع این قانون استاندارد هستند، از سرعت گیرهای شهر منجیل که میدان موانع و پرش هستند گرفته تا سرعت گیرهای شهر لوشان که بدون هیچ گونه علائم و احیانا نظر کارشناسی در سطح شهر نصب شده اند.

عدم رعایت قوانین مرتبط با کاهنده سرعت همانند عدم ارتفاع مناسب سرعت گیر، غیر کارشناسی بودن محل نصب سرعت گیر و عدم رنگ آمیزی و نصب تابلوی هشدار دهنده گاها موجب تصادفات جرحی و فوتی می شود.

متاسفانه هفته گذشته چنین حادثه ناگواری جان یکی از شهروندان لوشانی را گرفت تا مسئولین شهر و شهرستان کار کارشناسی را رجح بر سایر مسائل بدانند.

این حادثه ناگوار در فاصله کمتر از ۱۰۰ بالاتر از میدان امامزاده حمزه رخ می دهد، به واسطه سرعت گیری که سر یک پیچ و در جاده ای که دو طرف آن توسط کارخانه سیمان کنده شده وجاده علنا یک بانده است و خود به اندازه کافی دست انداز دارد. حال اینکه علت نصب سرعت گیر در این منطقه آنهم بودن رعایت موارد ذکر شده چیست سئوالی است که در بی پاسخ آنیم و آنچیزی که الان باقی مانده خانواده داغداری است که به واسطه عدم دید راننده کامیون یک شهروند را به کام مرگ برده است.

از رئیس شورای ترافیک شهرستان رودبار، رئیس اداره راه و شهرسازی و پلیس راه درخواستی عاجزانه داریم تا نسبت به کابوس سرعت گیرهای بدون علائم و رنگ و نشانه و با ارتفاع زیاد شهرستان پایان دهند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

سرعت گیری که جان یک پدر خانواده را گرفت، در حالی که نه رنگ داره، نه تابلو و همرنگ آسفالت است را در تصاویر ببینید.
سرعت-گیر-لوشان1 سرعت-گیر-لوشان

Share