حقوق شهروندی در تعیین نرخ پارکو متر لحاظ می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رسولی با تصریح بر اینکه حقوق شهروندی در تعیین نرخ پارکو متر لحاظ می شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مراحل در موفقیت این طرح ، بیان اهداف منطقی اجرای طرح و توجیه پذیری طرح برای شهروندان می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی رشت،  سی و پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا به ریاست رضا رسولی، برگزار شد.

صحن ترافیکرضا رسولی در جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی رشت به منظور بررسی نرخ پارکومتر در رشت با تاکید بر اینکه گام نخست در این طرح ، بررسی مهندسی طرح و در نظر گرفتن جوانب طرح می باشد؛ افزود : در این طرح ۳۰ خیابان در سطح شهر رشت در سه گروه الف ب و ج در نظر گرفته شده اند.

وی با تصریح بر اینکه حقوق شهروندی در تعیین نرخ پارکو متر لحاظ می شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مراحل در موفقیت این طرح ، بیان اهداف منطقی اجرای طرح و توجیه پذیری طرح برای شهروندان می باشد.

وی پیگیری مجوز قانونی پارکومتر را مورد تاکید قرارداد و افزود: پارکومتر نقش عمده ای در تقسیم عادلانه فضای پارک خودرو در سطح شهر ایجاد می کند.

رسولی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرداری تجربه خوبی در پارکبان ها نداشته و احتمال مفسده در نیروی انسانی در اینگونه طرح ها، وجود دارد؛ استفاده از پارکومتر در پارک حاشیه خیابان ها لازم است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر اجرای این طرح را در راستای توزیع عادلانه پارک حاشیه خیابان برای شهروندان از یک سو و رسیدن به منبع درآمدی پایدار برای شهرداری از دیگر سو عنوان کرد و گفت: حضور پلیس راهوردر جلسات کمیسیون که توسط یکی از اعضا پیشنهاد شد بسیار سنجیده و درست است.

رسولی با اشاره به حضور مستمر پلیس راهور در جلسات کارگروه خاطرنشان کرد: از پلیس در حل معضل ترافیکی شهر باید به عنوان یک راهکار اثرگذار بهره گرفت.

وی استفاده از تهدیدات در جهت گسترش سیستم حمل و نقل را مورد تاکید قرارداد و گفت: در جلسه بعدی کمیسیون بحث اتوماسیون بار که در سامانه پایانه استان در حال پیگیری است به عنوان لایحه و طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی رشت خاطرنشان کرد: در هفته آینده گزارش سازمان اتوبوسرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

Share