این تصاویر بدون شرح است

تصاویر ذیل را خبرگزاری رویترز منتشر کرده است تصاویری که شرحی برای آن نمی توان نوشت.

تصاویر ذیل را خبرگزاری رویترز منتشر کرده است تصاویری که شرحی برای آن نمی توان نوشت.
14-7-22-16468 14-7-22-163121 14-7-22-163200 14-7-22-163282 14-7-22-163333 14-7-22-163404 14-7-22-163465 14-7-22-163526 14-7-22-163587 14-7-22-164139 14-7-22-1642010

Share