استاندارگیلان جایگزین فرماندار رشت درهیئت مدیره منطقه آزادانزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس این مصوبه آقای محمد علی نجفی نیز تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی جایگزین آقای سید عیسی مهدوی شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با تصویب هیات دولت برخی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری –صنعتی کشور تعیین شدند.

IMAGE635090505565312500 به نقل از پایگاه دولت با تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱ برخی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور تعیین شدند.

بر این اساس آقای جمشید تقی زاده تا سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس جایگزین آقای شهاب الدین بیمقدار شد.

همچنین آقای قربانعلی سعادت تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو جایگزین آقای علی عبدالعلی زاده شد.

بر اساس این مصوبه آقای محمد علی نجفی نیز تا سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی جایگزین آقای سید عیسی مهدوی شد.

همچنین با تصمیم وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبه شماره ۱۳۰۹۵۵/ت۴۹۷۱۱ک مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۲۲۴۰/ت۴۹۶۰۷ک مورخ ۲/۷/۱۳۹۲لغو و عضویت اقایان اروج محمدی ومسعود سلطانی فر به ترتیب در هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری –صنعتی ارس و کیش به صورت غیرموظف تعیین شدند.

عضویت موظف آقای سیاوش قهوه چیان در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۸۵۹۷/ت۴۹۷۱۰ک مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ هم به عضویت غیر موظف اصلاح شد.

همچنین عضویت غیرموظف آقای حسین دهباشی در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش ، موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۱۴۰۰۷۱/ت۴۹۶۰۷ک مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ به عضویت موظف اصلاح شد.

این مصوبه با تایید رئیس جمهوری در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ از سوی معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ ابلاغ شده است .

Share