آغاز نخستین نشست شورای راهبردی ورزش و جوانان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان دراین نشست که به ریاست مسعودرهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان ومحمدرضاعابدی محزون دبیرشوار دراین اداره کل برگزارشد، اساتید برجسته علووم ورزشی ، علوم اجتماعی وعضوهیئت علمی دانشگاههای استان ، معاونین ومشاورین اداره کل ورزش وجوانان حضورداشتند . مدیرکل […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان دراین نشست که به ریاست مسعودرهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان ومحمدرضاعابدی محزون دبیرشوار دراین اداره کل برگزارشد، اساتید برجسته علووم ورزشی ، علوم اجتماعی وعضوهیئت علمی دانشگاههای استان ، معاونین ومشاورین اداره کل ورزش وجوانان حضورداشتند .
مدیرکل ورزش وجوانان گیلان هدف ازبرگزاری این نشستهای راهبردی رامشخص کردن برنامه ونقشه راه برای رسیدن به اهداف تعیین شده وسیاستهای کلان وزارت ورزش وجوانان بادرنظرگرفتن شرایط وموقعیت جغرافیایی گیلان اعلام کردوگفت: اساس رشدوارتقاء ورزش ، تعیین راهبردها ، منابع و اولویت بندی با استفاده ازتوان واندیشه همه نخبگان وصاحبان اندیشه است .
IMG_9019
مسعود رهنما باتشکروقدردانی ازحضور اساتید برجسته وعضوهیئت علمی دانشگاههای گیلان گفت : درصورتی که بتوانیم تمامی ظرفیتهابرنامه راهبردی کاربردی وعملیاتی راتدوین ، اجراونظارت کنیم رشدوموفقیت ورزش وجوانان رادرآینده شاهد خواهیم بود.
دبیرشورای راهبردی ورزش وجوانان استان نیزضمن ارائه گزارش ازوضعیت فعلی ورزش گیلان گفت : براساس آمارها گیلان درحوزه های مدال آوری وقهرمانی جزء ۱۰استان برتر کشور است اما ازنظرسرانه فضاها و اماکن ورزشی دررده ۲۳ قراردارد.
وی هدف ازاین نشست راتدوین سندراهبردی بمنظور تبیین سیاستها وخط مشی های راهبردی وایجادنظام تصمیم سازی در مدیریت عالی ورزش وجوانان استان ودرراستای ارتقای کیفی وکمی فعالیتها ، بهره مندی ازخردجمعی ، شناخت دقیق مسائل ومیل به اهداف سازمانی دانست وگفت : پس ازبررسی موارد ذکر شده باید بتوانیم باخردجمعی افراد شورا و کمک مسئولین ونمایندگان استان براساس اولویتها درجهت رفع مشکلات وتوسعه ورزش وجوانان گام برداریم.
دراین نشست همچنین پرفسور رحمانی نیا ، پرفسورمحبی رئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه گیلان ، پرفسوررمضانی نژاد دکترکیوان محمدی ، دکتردمیرچی رئیس پردیس بین الملل دانشگاه گیلان ، دکتررضایی صوفی ریاست دانشگاه پیام نورگیلان وعضو شورای دانشگاه پیام نورکشور،دکتربهمن میرزایی عضوبرجسته فیلا و دکترگوهررستمی ، ازاعضای هیئت علمی دانشگاههای برجسته کشور وگیلان ، بهمن صالح نیا پیشکسوت ورزش استان ، نقی هدایتی رئیس هیئت کشتی استان ، بهروز عباسی مشاورمدیرکل ، آقایان ستوده و بالو معاونت امور ورزش وخانم یاورمسرور یاورمسرور معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل به بیان دیدگاهها ونظرات خوددربخش راهبردی ورزش وجوانان استان پرداختند.
نشست شورای راهبردی ورزش وجوانان گیلان به صورت ماهانه برگزارخواهد شد

Share