گزارش تصویری حضور معاون رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز هفتم موزه میراث روستایی

دیداری    

IMG_4118 IMG_4128 IMG_4137 IMG_4101 IMG_4098 IMG_4094 IMG_4072 IMG_4084 IMG_4090 IMG_4044 IMG_4031 IMG_4017 IMG_3981 IMG_3990دیداری IMG_4003 IMG_3978 IMG_3970 IMG_3963 IMG_3925 IMG_3931 IMG_3948  IMG_3866 IMG_3876 IMG_3859 IMG_3856 IMG_3853 IMG_3832 IMG_3840 IMG_3848 IMG_3772 IMG_3754 IMG_3786 IMG_3790 IMG_3767 IMG_3668 IMG_3702 IMG_3636 IMG_3642 IMG_3661 IMG_3634 IMG_3626 IMG_3620 IMG_3711 IMG_3593 IMG_3545 IMG_3566 IMG_3608 IMG_3600 IMG_3580  IMG_3453 IMG_3463 IMG_3407 IMG_3470 IMG_3467 IMG_3465 IMG_3488 IMG_3490 IMG_3498 IMG_3519 IMG_3517 IMG_3536 IMG_3827IMG_4174 IMG_4173 IMG_4168 IMG_4162 IMG_4165 IMG_4166 IMG_4160 IMG_4150 IMG_4138 IMG_4137 IMG_4128

Share