زندگی به شیوه انسانهای نخستین در اسفراین! +تصاویر

علی اکبر، مرد مردم گریز اسفراینی، ۲۲ سال است که به تنهایی و به شیوه انسانهای نخستین و بدون هیچ گونه امکانات و بهداشت در کوه زندگی می کند.

علی اکبر، مرد مردم گریز اسفراینی، ۲۲ سال است که به تنهایی و به شیوه انسانهای نخستین و بدون هیچ گونه امکانات و بهداشت در کوه زندگی می کند.
resized_382112_135 resized_382115_922 resized_382116_207 resized_382118_214 resized_382122_257 resized_382124_128 resized_382128_869 resized_382132_820 resized_382133_700

Share