گزارش تصویری پنجمین سالگرد آیت الله بهجت«ره» در فومن

 

 

Ayatullah-Bahjat-fouman-2 Ayatullah-Bahjat-fouman-3 Ayatullah-Bahjat-fouman-4 Ayatullah-Bahjat-fouman-7 Ayatullah-Bahjat-fouman-10 Ayatullah-Bahjat-fouman-12 Ayatullah-Bahjat-fouman-13 Ayatullah-Bahjat-fouman-14 Ayatullah-Bahjat-fouman-15 IMG_5067 IMG_5070 IMG_5085 IMG_5097 IMG_5103 IMG_5128 IMG_5142 IMG_5156 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5163

Share