حاشیه تصویری صحن علنی , نشست صمیمانه نمایندگان گیلان

خطاب جعفرزاده چه کسی است؟

خطاب جعفرزاده چه کسی یا چه چیزی است؟

حضور آقایان جعفرزاده,تامینی,رهبری املشی و خصوصی ثانی مشهود است

حضور آقایان جعفرزاده,تامینی,رهبری املشی و خصوصی ثانی مشهود است

139302301343023832806324 139302301343027572806324 139302301343028972806324

شانه زدن در صحن علنی

شانه زدن در صحن علنی

Share