دو نظریه جدید دستگاه قضا درباره شرایط وصول و تضمین چک +سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در دو نظریه جدید، شرایط “تضمین چک” و ” را اعلام کرد.یکی از این نظریات که سی ام دی ماه از سوی محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه صادر شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صبحانه,بر اساس یکی از این نظریات که سی ام دی ماه از سوی محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه صادر شده است، در پاسخ به این سوال که “چک صادر شده دارای قید “بابت تضمین” بوده و آیا این چک واجد امتیازات و تضمینات اسناد تجاری است؟” این پاسخ داده شده است:

“قید بابت تضمین بر روی چک با وجود سایر شرایط اساسی در چک، آن را از شمول قوانین تجارت و چک خارج نمی کند و با توجه به مراتب فوق دعواهای خواهان به ظرفیت صادرکننده چک قابل استماع می باشد؛ زیرا با توجه به ظهرنویسی آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس و آثار مربوط به ظهرنویسی برابر ماده ۲۴۹ قانونی تجارت، دارنده چک می تواند به هر کدام از آنها مجتمعا یا منفرداً رجوع نماید.”

همچنین در این نظریه تاکید شده که “تا زمانی که نسبت به چک، ادعایی از قبیل خیانت در امانت نشده باشد، چک مذکور قابل وصول خواهد بود.”

چک

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که “چنانچه دو نفر روی چک را امضا کنند، مسئولیت هر یک از صادر کنندگان چک نسبی است یا تضامنی؟” چنین پاسخ داده است:
“الف-با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضا کنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسئولیت هرکدام از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزبانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.
ب- در فرض سئوال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تاثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است./صبحانه
چک2
Share