به دار مجازات آویخته شدن ۵ متهم در زندان مرکزی رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امروز سه سوداگر مرگ و دو متهم به آزار و اذیت در زندان مرکزی شهر رشت به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سه سوداگر مرگ در زندان مرکزی شهر رشت به دار مجازات آویخته شدند 
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان ، سه سوداگر مرگ به اسامی (ا.ش) فرزند بندوک دارای سوابق متعدد به اتهام مشارکت در نگهداری چهار کیلو گرم هروئین فشرده  به اعدام محکوم شده است و آقای (ح .م) فرزند حسن دارای سابقه حبس ابد در حال اجرا به اتهام خرید و فروش سه کیلوگرم تریاک و خرید ۳۰۰ گرم هرویین فشرده و فروش ۲۵۷ گرم آن و خرید ۳ کیلو ۱۹۸گرم هرویین فشرده به دوسیت و پنجاه میلیون و هشتصد و سی و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال جریمه و  اعدام محکوم شده است و  آقای (م.ص) فرزند خسرو به اتهام حمل و مشارکت در نگهداری ۱۳ کیلو و ۸۰۰ گرم کراک به اعدام محکوم گردید.  این احکام پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد. شایان ذکر است تقاضای عفو متهمین در دو مرحله مطرح شده بود که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.
ImageHandler

اعدام دو متهم به آزار و اذیت در زندان مرکزی شهر رشت
این احکام پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دادگستری کل استان گیلان ، دو متهم بنام آقایان (م.م) فرزند اسماعیل و (م.پ) فرزند محمد به اتهام  اذیت و آزار به اعدام محکوم گردیدند.  این احکام پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، در زندان مرکزی شهررشت به اجرا در آمد.

Share