دانش آموز گرامی سفر عمره بر تو مبارک

دانش آموزگرامی سفرعمره برتو مبارک عمره دانش آموزی یکی ا زتوفیقات بزرگ ا لهی است که با اندیشه بلند وروح عرفانی ومتعالی حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری تحقق یافت . بدون شک  فراهم ساختن زمینه های رشد و تربیت پاک ونضج استعدادهای درونی وفطری دانش آموزان به سوی معبود حقیقی امری اجتناب ناپذیراست که […]

دانش آموزگرامی سفرعمره برتو مبارک

omreعمره دانش آموزی یکی ا زتوفیقات بزرگ ا لهی است که با اندیشه بلند وروح عرفانی ومتعالی حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری تحقق یافت .

بدون شک  فراهم ساختن زمینه های رشد و تربیت پاک ونضج استعدادهای درونی وفطری دانش آموزان به سوی معبود حقیقی امری اجتناب ناپذیراست که قطعا یکی از این زمینه های تاثیر گذار عمره دانش آموزی است که به لطف پروردگار دراسفندماه امسا ل تعدادی از دانش آموزان اعزام خواهند شد. ایام احرام و فارغ شدن ازقید وبند دنیا نزدیک است ودیگر به زمان لبیک به ندای پروردگار وقت چندانی باقی نمانده است ، یقینا دانش آموزان خودرا برای این سفرآ سمانی وملکوتی مهیا کرده و درتلاش و تکا پویند تا لحظه موعود فرارسد تا با معبود خویش دیداروملاقات نمایند . اینک دراین مقال اجمالا این قلم برآن ا ست تا سخنی با عاشقان به این سفرمعنوی داشه باشد امید آنکه مفید افتد.

عزم سفرداری برتومبارک باد،امادراین سفرنورانی چه همراه داری ؟ توشه سفرت چیست؟

آرزوها ودلبستگی وعشقهای زمینی ات را وا نهاده وپشت پازده ای یاهنوزدرگوشه دلت جاخوش کرده اند؟
برای راه یافتن به عرش ا لهی وقرارگرفتن درجواررحمت بی انتهای خالق مهربان باید سبکبال بود ، برای استشمام بوی عطرایمان ومحبت واخلاص پیامبرواهل بیت (علیهما السلام) ازمنهیات خداباید دوری جست وزنگوله های دنیا که بارگران وغفلت زا است باید دورنهاد زیرا روحیه عبادت را درانسان سست وشجاعت درجهاد اکبر واصغر را ازآدمی می ستاندوگاهی درمسیر شک وگاهی به شرک ودوعیت می کشاند.
ای دانش آموزگرامی تومسافرراه معبودی پس بایدازهمه خواهشهای نفسانی چشم بپوشی و ازهمه علاقه های دنیایی بگذری ورها سازی . روحت  دررو زالست با خدا بیعت نمودکه عبدصالح اش باشد واو را اطاعت و بندگی نماید ، اکنون تو بر این بیعت باقی مانده ای برتومبارک باد ،اما در پایداری براین عهدعشق ،ایمان ،اخلاص،جهادوفداکاری لازم است ،سلاح موثردراین راه تخلیه وتحلیه قلوب است

به فرموده قرآن درخلوت بایدباخدا سخن گفت آنهم ازروی عجز وضعف و به درگاه مقدسش گریه وانابه نمودوازاوبرای اصلاح وسعادت استمداد طلبید . راه دشواری درپیش داری ازیکسو ازخواهشهای نفس اعراض کنی وازسوی دیگرباموجودمرموز ووسوسه گری که همه دم همراهت است و به ظاهرتو را به خوبیها رهنمون می شود نبرد ومبارزه کنی ،این موجود قسم خورده زن  و فرزند و ثروت و آنچه دردنیاست برای انسان جذاب می نماید. ابلیس آدمی را درخلوت به گناه  و معصیت تحریک ودرآشکاراو را به ریا و دروغ وغیبت وتهمت و…به عادت وامی دارد. تواکنون که خود را مهیای ملاقات باخدای خویش کرده ای یقینا درصحنه جهاد اکبرو در مبارزه با خواهش نفس ودشمن مکارچون شیطان قرارداری ، رمز موفقیت تو دراین نبرد عظیم سلاح ایمان و دعا  است.

دانش آموزگرامی تو اکنون همچون ابراهیم (ع) برآنی تاهمه بتهای درونی وبیرونی را بشکنی وهمه دلبستگیهای دنیوی را بگسلی وچون پرنده ای سبکبال به سوی معبود به پروازدرآیی ،پس این سفر برتومبارک باد. خدا ی بزر گ در قرآن کریم  می فرماید:«حج وعمره را فقط برای خدا بجای آرید» دانش آموز گرامی تو قصد هجرت ازخود به خدا داری ، نیک می دانی که این تصمیم واین هجرت دربهترین

دوران عمرت است ، قطعا میدانی که حضرت ابراهیم (ع) دردوران نوجوانی همه بتهارا شکست وهجرت نمود وحضرت یوسف (ع) در اوج جوانی برنفس خویش چیره گشت وحضرت علی (ع)درنوجوانی به پیامبر(ص) لبیک گفت و قطعا می دانی که بیشترین یاران امام عصر(عج) جوانان هستند . جوانان باروحی پاک ودلی نورانی برای قرب به خدا مهیاتر ند وعشق وعلاقه کمتری نسبت به متعلقات وآرزوهای دنیایی دارند و دربیعت با خدای خویش محکمتر وعمیق ترو وفادارترند.
اکنون که مشتاقانه همچون پرندگان سبک بال قصدپرواز بی انتها به سوی معشوق داری تا ازضیافتش بهره مندشوی پس این معنویت ، عشق وعرفان راپس از برگشت حفظ نموده تا  ا ز نورانیت ،اخلاص ،محبت ،گذشت ،فداکاری و…که خدا ی بزرگ ورسولش ومعصومین (ع) دراین سفربه توبخشیده اند به جامعه ،دوستان وآشنایان هدیه نما . توپس ازاین سفرنقش و رسالت سنگینی برعهده داری،چرا که هم باید برنفس خویش حفاظت وصیانت نمایی ، بعبارت دیگر به اصلاح وخودسازی بپردازی و هم نسبت به دیگران وجامعه بی تفاوت نباشی .
دانش آموزگرامی توازمیان هیاهوی شهرو وازمیان مردمی که سخت مشغول بازاردنیا وسبقت ورقابت بریکدیگرند هجرت خویش را آغازکرده ای ،مردم آنچنان می کوشند وبناهای نو ومحکم می سازندکه گویی برای همیشه دنیاوخودشان خواهندماند وآنچنان سرگرم دنیای خویش اند که فرصت عبادت وخلوت باخدای خود را نمی یابند.
اما تو پس از مطاف عشق وادراک کعبه ، صفا،مروه و عرفات ناگزیری به این دنیا واین شهر پرهیاهو وغفلت زده برگردی ومهیای آزمونهای بعدی پروردگارت باشی پس این  سفربرتومبارک باد. حجکم مقبول وسعیکم مشکور .
التماس دعا.

 

نادریارحسینی

رییس سابق سازمان دانش آموزی  استان گیلان

Share