تصاویری شگفت انگیز از تمرین زنده ماندن با خوردن خون مار تا کندن سر مرغ زنده با دهان

اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند.    

اینجا در جنگلهای تایلند ۱۳ هزار سرباز از ۷ کشور تمرین زنده ماندن می کنند.

 

 

Share