گزارش تصویری مراسم پاسداشت ۹دی با سخنرانی شریعتمداری

shariatmadarii-fouman-1 shariatmadarii-fouman-2 shariatmadarii-fouman-3 shariatmadarii-fouman-4 shariatmadarii-fouman-5 shariatmadarii-fouman-6 shariatmadarii-fouman-7 shariatmadarii-fouman-8 shariatmadarii-fouman-9 shariatmadarii-fouman-10 shariatmadarii-fouman-11 shariatmadarii-fouman-12 shariatmadarii-fouman-13 shariatmadarii-fouman-14 shariatmadarii-fouman-15 shariatmadarii-fouman-16 shariatmadarii-fouman-17 shariatmadarii-fouman-18 shariatmadarii-fouman-19 shariatmadarii-fouman-20 shariatmadarii-fouman-21 shariatmadarii-fouman-22 shariatmadarii-fouman-23 shariatmadarii-fouman-24 shariatmadarii-fouman-25 shariatmadarii-fouman-26 shariatmadarii-fouman-27 shariatmadarii-fouman-28 shariatmadarii-fouman-29 shariatmadarii-fouman-30

Share