سخنی صمیمانه با شورای شهر رشت

سخنی صمیمانه با شورای شهر رشت یکی ازمهمترین واساسی ترین معیارهای انتخابی وانتصابی مسئولان دراین نظام الهی تدین وتقید به اسلام عزیز است .تقوا وتعهد شرط اساسی مردم درانتخاب کاندید ادرهر انتخاباتی می باشد.مردم کسانی رادرانتخابات مدنظرقرارداده و از او حمایت می نمایندکه ازسابقه دینداری برخوردارومالوف ومانوس به قرآن کریم واهل بیت پیامبر(ص) بوده وازدنیاگرایی […]

سخنی صمیمانه با شورای شهر رشت

یکی ازمهمترین واساسی ترین معیارهای انتخابی وانتصابی مسئولان دراین نظام الهی تدین وتقید به اسلام عزیز است .تقوا وتعهد شرط اساسی مردم درانتخاب کاندید ادرهر انتخاباتی می باشد.مردم کسانی رادرانتخابات مدنظرقرارداده و از او حمایت می نمایندکه ازسابقه دینداری برخوردارومالوف ومانوس به قرآن کریم واهل بیت پیامبر(ص) بوده وازدنیاگرایی واسراف وتبذیر بدور و ساده زیستی رادرزندگی پیشه خودکرده باشند .
حساسیت فراوان مردم درگزینش افراد کاندیداها درانتخابات درمسئله دینداری امری قرآنی است ،زیرا قرآن کریم تقوا وحسن سابقه راملاک اصلی گزینش افرا دبرای مدیریت مطره کرده است.دینداری  و تقوای ا لهی منشا همه خیرات وبرکات است .

مدیرباتقوا کسی است که ازخدمت کردن به مردم لذت میبرد ، وبی منت خدمت می کند وازریاکاری خودداری می نماید، چنین مدیری حافظ بیت المال است وخودرا فدای مصالح ومنافع نظام می نماید، مسئولیت برای چنین فردی طعمه نیست ، ازحدود خداعدول نمی کند وهمواره به عدا لت رفتا رمی کند.

نکته حائز اهمیت آنکه همه کاندیداهادرا نتخابات به دینداری شان اصرار می ورزند وخودرا متعهد به اصول ومقررات دینی واخلاقی معرفی می کنند و حتی برای اثبات خود وایجاد یقین وباوردرمردم افرا دی راکه به دینداری شناخته شده اند در ایام تبلیغات با خود همراه می کنند تا شبهه ای نباشد.

اما نکته اساسی دراین میان آن است که بعضا اشخاصی پس ازتوفیق درانتخاباتی چون مجلس وشورای شهرو…دچارتغییرات ماهوی گردیده ودیگر آن شوروهیجان دینی ومکتبی ایام انتخابات درآنان مشاهده نمی شود، وگاهی هم تاپایان دوره فعالیت شان دچار انحرافات وآلودگیهای فاحش فکری ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی گردیده  و لطمات و آسیبهای زیادی به نظام اسلامی  و مردم  وارد می سازند. گاهی با برداشت نادرست از وا ژه «سیاست» آن راعدم راستگویی  و دورزدن تلقی می کنند ،درحالیکه سیاست نظام اسلامی چیزی جزحقیقت نیست وسیاست رهبران ا لهی چون رسول خدا (ص) وعلی بن ابطالب (ع) که تشکیل حکومت نیزدادند حقیقت وصداقت وهدایت انسانها به سوی سعادت و آخرت بود. یک فرد مسول اعم ازانتخابی یا  انتصابی یا فرد انقلابی همیشه باید سیاستمدار باشد واموری راکه اسرا راست همیشه یابصورت مقطعی پنهان کند

و جز آن همه مسا ئل را بامردم درمیان بگذارد، و در رفع آنها از مردم کمک  بخواهد. افراد انقلابی همیشه باید این روحیه راحفظ کنند ، حضرت امام (ره)  و مقام معظم رهبری انقلابی ترین وسیاسی ترین افراداین عصر هستند اما  هیچگاه احدی جزصداقت وراستی ازآنان نشنیده است . مواضع سیاسی ، فرهنگی  و… این دو بزرگواردربعد داخلی وخارجی همیشه پویا  و باطراوت  و پرتحرک  بوده وهست ، بنابراین خدمت به اسلام ومردم عشق وایمان می خواهد . آنچه  باعث انحراف می گرددخودخواهی وضعف نفسانی است.
خداوند بزرگ  بطورمکرردرقرآن کریم بندگانش را ا زشیطان برحذرداشته وخطرهای این موجود  قسم خورده راگوشزد کرده وفرموده از وساوس شیطان پیروی نکنید. با تاسف نمونه  های فراوانی ازسقوط وهبوط بعضی ازمسئولان انتخابی  و انتصابی تاکنون  شاهد  بوده ایم ، که پس ازدست یافتن به قدرت خدا و ملت را ازیا دبرده  و براسب  سرکش هوای نفس سوار شدندوساقط گردیدند، ازجمله بنی صدررئیس جمهور وقت  و تعدادی ازنمایندگان مجلس ششم و…اکنون دراین مجال جهت شناخت بیشتر خویش  مطالبی ا زامام درباره «خودخواهی» باهم پی می گیریم: «خدانکند روزی راکه  کسی خودرا نساخته باشد قدرت به او روی آورد. خودخواهی سرچشمه همه فسادها  است . همه گرفتاری ما وگرفتاری شما وگرفتاری بشر و نزاع  ازخودخواهی است .  همه فساددرعالم ازخود خواهی است . هرچه داریم ا زحب نفس است. »

وقتی که خودخواهی درانسان رشد کند همه تمایلات عالی انسانی دردرون  اومنهدم می شود وشهرت طلبی ، مقام پرستی ، جاه طلبی ، ریاست طلبی ، غرور،  تجمل پرستی ،اصراف ، حرص وطمع و..جایگزین همه خوبیها و زیباییها می گردد. کسانیکه درصدارت قرار گرفته اند بیشترا زدیگران درمعرض تهدید دشمن درونی  وبیرونی اند، لذا باید دائما مواظب احوال خویش بوده ودراصلاح و خودسازی  خویش از طریق  دعا  و مناجات بکوشند وبا ارتباط باعلما ازمواعظ آ نها  بهره مند گردند.

اینک توصیه هایی فردی واجتمایی به اعضای محترم شوراپیشنها دمی گردد امید آنکه مورد توجه قرار گیرد:

۱- بخشی ازوقت خودرا درساعات خاص به عبادت وتفکر اختصاص داده ودردرگاه الهی به عجز وضعف وناتوانی خوداعتراف ودرمحضراوتوبه واستغفار نمایند واین رویه هرروزتکرار شود.

۲- ازهرنوع بحث وجدل که وقت وا نرژی راهدر می دهد واختلافات راتعمیق می بخشد و فاصله دلهارا زیاد می کند و دوعیت ومنیت ایجاد می نمایددوری شود.

۳- درجلسات هفتگی شورا حتی برای چند دقیقه تفسیر قرآن ونهج ا لبلاغه توسط یک عالم دینی صورت گیرد ،زیرا اینگونه جلسات مانع انحرافات می شود.

۴- دیداربا علما ی دینی وروحانیون بزرگوار وخصوصا حضرت آیت ا…قربانی امام جمعه محترم رشت ونماینده محترم ولی فقیه حداقل درهرفصل جزء برنامه های اصلی قرارگیرد، زیراایشان ازعلمای بزرگ واندیشمند واهل قلم وصاحب نظر درمسایل مختلفند ، وراهنمای بسیارخوب برای شورا درحل امورشهر وبهبود مشکلات این شهر می توانند باشند .

۵- هریک ازاعضای محترم شورا بی ادعا درمیان مردم حضورفعال داشته باشند،خصوصادرمناسبتها

۶- ازگروه گرایی وسیاسی بازی بشدت دوری شود

۷- درتصمیمات وبرنامه های اقتصادی شبهه ناک سعی شود ازعلمای دینی کسب اطلاع شود

۸- عملکرد شورا به صورت فصلی گزارش شود

۹- برای کار جمعی ایمان جمعی لازم است .

۱۰- مدت چهارماه ازآغاز به کارشورا گذشته است ومردم انتظارداشتند با روحیه انقلابی تحول و تطوری درپاره ای ازمسایل شهرپدید آید و حداقل بخشی ازمشکلات همچون عمرانی وساختمان سازی  و ترافیک حل شود،همچنان که گذ شت هر اقدامی درشورا فقط با فکرجمعی انجام پذیر است.

نادر یارحسینی—-رییس سابق سازمان دانش آموزی استان گیلان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی  لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

 

Share