تکذبیه امام جمعه اهل سنت تالش درباره تذکر به استاندار + سند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت الاسلام حسین خانی پورشیرازی امام جمعه اهل سنت تالش طی نامه ای مطالب منسوب به خود درخصوص دیدارجمعی ازتالشی ها با استاندارگیلان را ازسوی سایتها ی تسنیم گیلان ومریان نیوزرا تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حجت الاسلام حسین خانی پورشیرازی امام جمعه اهل سنت تالش طی نامه ای مطالب منسوب به خود درخصوص دیدارجمعی ازتالشی ها با استاندارگیلان را ازسوی سایتها ی تسنیم گیلان ومریان نیوزرا تکذیب کرد.
همچنین عین رونوشت نامه به دفتراستاندارنیزارسال گردیده است.

خانی پور امام جمعه اهل سنت تالش عصرروزجمعه با ارسال این نامه که اصل آن نیز موجود است خواستارانعکاس درست مطالب وامانتداری ازسوی خبرنگاران شد.

بسم الله الرحمن الرحیم
“مطلع شدم که سایت هایی به نام “تسنیم ” و”مریان خبر” درمورخه ۹۲/۱۰/۴ ازطرف اینجانب حسین خانی پورشیرازی امام جمعه اهل سنت تالش (خبرهایی ) باعنوان های هشداربه استاندارگیلان وفرماندارتالش (استاندارگیلان دردیدار‌های خود دقت بیشتری کند) و”دیدارنمایندگان اهل سنت با استانداریک حرکت سودجویانه بوده است ” منتشرشده که خلاف واقع وغیرازآن چیزی است که با بنده تماس گرفته شده بود بیان شده فلذاسخنان بنده نمی باشدخواهشمندم درانعکاس خبرانصاف را رعایت کرده و واقعیتها رابیان بفرمایید والسلام.

حاج حسین خانی پورامام جمعه اهل سنت تالش

لازم به اشاره است نشست صمیمانه جمعی ازعلمای اهل تسنن وتشیع،اساتید دانشگاهی ومعتمدین تالش درغالب اعضا ستادتدبیروامیدشهرستان تالش با دکترنجفی استاندارمحترم گیلان که عصرروزسه شنبه هفته گذشته برگزارشد وخبرآن ازسوی صداوسیما منتشرشد مورد بهره برداری سوء یک سایت خبری قرارگرفته و با خبرسازی وایجاد حواشی برای این دیدارافکارعمومی رابویژه درنزد اهالی شیعه واه لسنت تالش متعجب نمود.

ماجرا ازاین قراربود سایت تسنیم گیلان با شنیدن حضورتنی چند ازعلمای اهل سنت تالش دراین دیداربه سراغ امام جمعه اهل سنت تالش رفته ومطالبی را ازقول وی نقل میکند که حاوی نکات غیرواقع بوده است که این امرموردتکذیب مطالب عنوان شده ازقول امام جمعه اهل سنت تالش که ازجمله علمای سرشناس وتقریبی شهرستان ب هشمارمی رود قرار گرفت.

سایت تسنیم گیلان دردوعنوان خبری متفاوت بایک شماره خبری که به فاصله چند ساعت ازهمدیگردرروز ۴ دی ماه برروی خروجی خود قراردادمطالب غیرواقعی را با عناوین (استاندارگیلان دردیدار‌های خوددقت بیشتری کند) و”دیدارنمایندگان اهل سنت با استانداریک حرکت سودجویانه بوده است” به امام جمع هاهلسنت تالش نسبت داده بود.


+emam jome-ahl sonat-talesh¦

Share