بیکاری دغدغه اصلی روحانیت گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،،حمید خوش سیرت در آخرین یادداشت خود نوشت:هفته گذشته درنشست استاندارگیلان با نماینده ولی فقیه دراستان وائمه جمعه شهرستانها یکی ازمهمترین مسایل مهمم درگیلان توسط آیت الله قربانی  واستانداربه طورمشترک مطرح شد بیکاری و وضعیت بداشتغال!!! آنچه که ازمجموع صحبتها رسانه ای هم شده است ارایه آماربیکاری توسط استاندار و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،،حمید خوش سیرت در آخرین یادداشت خود نوشت:هفته گذشته درنشست استاندارگیلان با نماینده ولی فقیه دراستان وائمه جمعه شهرستانها یکی ازمهمترین مسایل مهمم درگیلان توسط آیت الله قربانی  واستانداربه طورمشترک مطرح شد333
بیکاری و وضعیت بداشتغال!!!
آنچه که ازمجموع صحبتها رسانه ای هم شده است ارایه آماربیکاری توسط استاندار و گلایه شدید آیت الله قربانی ازوضعیت بدبیکاری دراستان میباشد.

درصد بیکاری سی و پنج درصداعلام شده توسط استاندارخودگواه تاییداین وضعیت است. چراکه طی این چند سال همواره شنیده شده و گفته شده است که بیش ازصدهزارفرصت شغلی ایجادشده است! اما آنچه که امروزاستانداربه عنوان عالی ترین مقام دولت اعلام میکندحکایت ازقصه تلخی است که سالها توسط جوانان این استان گفته شد و توسط روحانیت تذکرهم داده شد اما هنوزبیشترین بیکاران تحصیلکرده رادرگیلان داریم.
استان گیلان با دارا بودن بیشترین منابع خدادادی ازجمله کشاورزی،طبیعت،گردشگری،دریا،جنگل،و…متاسفانه دروضعیت خوبی قرارندارد.

صنعت گیلان و قابلیت های فراوان گیلان درحوزه حمل و نقل دریایی و کشاورزی و…میتواندکمترین میزان بیکاری راداشته باشداما اینگونه نیست.

صنعت درگیلان میتواند با داشتن ظرفیتهای زیاد محل رجوع سرمایه گذاران داخلی وخارجی باشد.اما چرا به نسبت دیگراستانها ما نتوانستیم درجذب سرمایه گذاران موفق عمل کنیم سوالیست که سالها بی پاسخ مانده است.

گرچه هرکس که انتقادکردجواب دادند که نه! اینگونه نیست.البته ریشه این پاسخ رامیتوان دردلایل زیریافت
۱- هرگاه وزیر یا معاون وزیر و مقام عالی رتبه ای به گیلان آمدبجای گفتن ضعفها وگرفتن اعتبار و نشان دادن دست وضعیت گیلان آنچه که به مقامات گفته ونشان داده شدهمه چیز دربهترین وضعیت بود.اگربازدیدی بودازبهترین کارخانه واگر ارایه گزارشی بود ازنداشته ها وامیدها و آرزوها بود!!!

به جای گفتن و خواستن وگرفتن همیشه نگفتن و نخواستن بود.و نشان دادن گیلان که بله دربهترین وضعیت هستیم
۲- هیچگاه به دلسوزان اجازه ندادندکه جلوی مسولین بگویندکه درگیلان چه خبراست؟
۳- همیشه خواستندبگویندکه اگرنگران ماهستیدجای هیچ نگرانی نیست!اینجاهمه چیزخوب است.
۴- درگرفتن بودجه واعتبارهمیشه به جای چانه زدن و دعواگرفتن هرچه که داده شد گفتند بس است  و دیگرنمی خواهیم.
۵- هیچگاه درجلسات عمومی و تخصصی ازضعف ها وکمبودها گفته نشد و نمی شود.
۶- هیچگاه آماردقیق بیکاری واشتغال به درستی گفته نشده است.
۷- ترس ازگفتن ضعف ها.
۸- ارایه آمارهای نادرست به مدیران ارشد.
مهمترین نکته درسخنان نماینده ولی فقیه واستاندارگفتن ضعفها وارایه آماردقیق بیکاری و وضعیت استان بود.

اینکه چگونه این مطلب که یکی ازمهمترین وچالشی ترین مساله گیلان طی این سالهابوده وبارهاازشکوفایی وبهترشدن اشتغال گفته میشدامااین باربه مصداق شعرمولانا”مطرب مهتاب رو آنچه بدیدی بگو” گفته شد.
انتظاراین است که حال نماینده ولی فقیه واستانداربه صراحت ازوجود آمار بالای بیکاری گفتند ازمدیران ذیربط بخواهندتا بابرنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذاران درصنعت استان بتوانند لااقل گامی مهم برای ایجاداشتغال برداشته شود
این بارنه ازآمارهای آنچنانی که گفته شده بود”بیش ازیکصدهزارنفراشتغالزایی درصنعت استان شده است” خبری هست ونه از”سرمایه گذاری های “آنچنانی!!!
آنچه که مشخص است بایدآماربا آثاربخواند، مردم آثاررا خواهند دیدو نه آمارهای آنچنانی را.

Share