مجری‌منشوری‌قرعه‌کشی‌جام‌جهانی +عکس

مجری منشوری قرعه‌کشی جام جهانی که صدا و سیما به دلیل نامناسب بودن لباس  تصویرش را سانسورکرد.

مجری منشوری قرعه‌کشی جام جهانی که صدا و سیما به دلیل نامناسب بودن لباس  تصویرش را سانسورکرد.
2014-مجری

Share