گزارش تصویری جشن حماسه سازان ولایتمدار در رشت

عکاس : سعید ابراهیم خانی

IMG_9081 IMG_9090 IMG_9094 IMG_9104 IMG_9122 IMG_9150 IMG_9223 IMG_9267 IMG_9293 IMG_9295 IMG_9297 IMG_9301 IMG_9307 IMG_9313 IMG_9324 IMG_9342 IMG_9350 IMG_9376 IMG_9396 IMG_9397 IMG_9398 IMG_9400 IMG_9423 IMG_9435 IMG_9436 IMG_9445 IMG_9452 IMG_9470 IMG_9482 IMG_9492 IMG_9497 IMG_9500 IMG_9505 IMG_9508 IMG_9513 IMG_9517 IMG_9526 IMG_9528 IMG_9531 IMG_9533 IMG_9536 IMG_9537 IMG_9538

عکاس : سعید ابراهیم خانی

Share